Kvinner i norge ssb

Nyheter. Svovelsyre-lekkasje på Notodden · UDI nedjusterer anslag for asylsøkere i år · Hjelpeorganisasjoner må betale tilbake bistand · Rundt 200 asylsøkere kan søke asyl på nytt fra 1. februar · Stortinget venter nye svar om SSB-håndteringen Disse fikk støtte fra Innovasjon Norge  27. apr 2016 Tekniske utdanninger tiltrekker seg i ulik grad kvinner. Det interessante er at jo høyere utdanningsnivået er, jo høyere er kvinneandelen. Blant sivilingeniørene i kraftnæringen, er 17 prosent kvinner, mens andelen er kun 10 prosent for ingeniørene. Mest oppsiktsvekkende er det at kun tre prosent av de som Vi liker gjerne å tro at kvinner og menn i Norge er fullt likestilt, men er vi egentlig det? La elevene bruke nøkkeltall om likestilling fra Statistisk sentralbyrå og ha en dialog og diskusjon om forskjellene. Hvordan oppnå full likestilling? amicizia vera Kvinner i norge ssb Likelønn handler ikke om at alle skal tjene det samme, eller at alle kvinner skal tjene det samme. At mange Internasjonale erfaringene viser også at partene i arbeidslivet ikke har klart å få bukt med illegitime lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Nylig estimerte SSB at Norge trenger 7700 sykepleiere innen 2020. Likestilling står sentralt 8. mars, men det er fortsatt langt igjen, i hvert fall hvis vi skal tro denne oversikten til Statistisk Sentralbyrå (SSB), som viser hvor lite likestilte vi er i Norge, på sentrale områder: SSB leverer ikke bare kjedelig statistikk, men slår stadig oftere til med sprek presentasjon, hvor de setter sammen ulik 

Befolkning Aust-Agder - Pandaanalyse

I følge SSB og deres levekårsundersøkelse om helse, omsorg og sosial kontakt i 2015 har 46 prosent av den voksne befolkningen (18-64 år) i Norge overvekt eller fedme. Andelen har steget både for menn og kvinner siden 1998, men har holdt seg relativt stabilt fra 2005 til 2015. Kroppsmasseindeks (KMI) er et mye brukt 7. mar 2017 Kvinner i Norge har langt høyere utdanningsnivå enn menn, men tjener likevel mindre. Menn tjente 167 700 kroner mer i snitt i bruttoårsinntekt enn kvinner i 2014. Inntekten var dermed 67 prosent av mennenes, ifølge SSB. – Den viktigste forklaringen er at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt. Kvinner og menn  i Norge (SSB 2014). Det er rundt 1,2 million flere enn i 1980 og tilsvarer 572 biler pr 1 000 innbygger. Hedmark, Oppland,. Akershus og Buskerud er de Kvinne. Verken bil eller førerkort. Ikke bil, men førerkort. Bil, men ikke førerkort. Bil - ikke hele dagen. Bil hele dagen. Tilgang på bil og førerkort. Personer 18 år og eldre. bästa dating site Kvinner i norge ssb 73 prosent av menn og 66 prosent av kvinner i Norge i alderen 15-74 år, var sysselsatt i 2006. Knapt halvparten av kvinnene er i deltidsarbeid, og mange kvinner gir uttrykk for at de ønsker å jobbe mer (Arbeidskraftundersøkelsen, SSB). Kvinners yrkesdeltakelse er i større grad enn menns yrkesdeltakelse avhengig av gode  Nyheter. Skrevet av Marianne Solheim Rotihaug. Publisert: 03.03 2017 09:44 Sist oppdatert: 03.03 2017 14:54. Landsverk Sande er ein av 120 kvinnelege ordførarar i Norge i dag. Statistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at berre 28 prosent av landet sine ordførar er kvinner. Dette er likevel ei auke på seks 3. des 2015 Ny forskning tyder imidlertid på at vi ikke nødvendigvis blir friskere, sier SSB-forsker Astri Syse. I Norge føder kvinner i gjennomsnitt 1,76 barn hver, og tallene er ganske like for nabolandene våre. - I enkelte andre land er tallet nede på 1,1 barn per kvinne og i Sør-Korea fødes det 1,2 barn per kvinne.


SSB: Fagseminar om innvandring og inntektsutvikling 16. mars 2017

1 av 10 barnehageansatte er menn. I 2016 var 1 av 10 ansatte i norske barnehager menn. Menn utgjør 8 % av barnehagestyrerne, 8 % av de pedagogiske lederne og 9 % av barnehagelærerne. Det har lenge vært et politisk mål å øke andelen menn i barnehager til 20 %. Halvparten av menn i barnehager er ansatt som  Kvinner i norge ssb 17. jan 2017 I forrige måned presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) en oversikt som viste lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. I oversikten Menn i Sola kommune tjente altså i gjennomsnitt 336.000 kroner mer enn kvinner i samme kommune. Ingen andre Les også: Her er de 10 best betalte jobbene i Norge 8. mar 2016 Nei, det er ikke hundre prosent likestilling i Norge. Dagen ble første gang markert i USA i 1909, denne gangen for å kjempe fram stemmerett for kvinner. SSB skriver videre at det er i Bærum i Akershus menn har høyest gjennomsnittsinntekt i landet, mens for kvinner er gjennomsnittsinntekten høyest i  15. apr 2010 Vi lever stadig lenger [Figur: Forventet levetid ved fødselen for menn og kvinner. 1950-2009 ] Fra 2008 til 2009 økte forventet levealder ved fødselen med 0,1 år for kvinner og 0,3 år for menn til henholdsvis 83,1 år og 78,6 år. Dette er de høyeste registrerte verdier noensinne for Norge. Forventet levealder 8. jun 2017 "Oppsvinget i fastlandsøkonomien i 1. kvartal i år markerer trolig slutten på konjunkturnedgangen i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014", skriver SSB i sin oppdaterte analyse av norsk økonomi. Nå ser det lysere ut fremover, ifølge SSB som viser til at veksten i BNP Fastlands-Norge var på 2,6 prosent i 1. kvartal 

Norges demografi er den statistiske beskrivelsen og analysen av befolkningen bosatt i landet Norge, og dens aldersmessige, kulturelle og sosiale utvikling som gruppe. Demografien i Norge studeres særlig av Statistisk sentralbyrå, men også som implisitt forskningsfelt ved forskningsmiljøer innen samfunnsøkonomi, by- og  Kvinner i norge ssb 16. mar 2017 Innvandrergruppen vi følger Selvforsørgelse blant innvandrere over tid32 • Ikke-nordiske innvandrere som innvandret til Norge første gang i 2000 • Kohorten følges over tid i hvert år fram til og med 2014 • 18-45 år i 2000 • 5900 kvinner, 7200 menn • Ca. 70 pst. av alle de ikke-nordiske innvandrerne dette 18. jun 2013 Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. De fleste lederstillinger er i privat sektor, og over to tredjedeler av disse er besatt av menn. I offentlig sektor er det langt færre lederstillinger, men her er det en liten overvekt av kvinnelige ledere (Kilde: SSB). 24. okt 2017 Innvandring til Norge vil koste 10.000 kroner ekstra i skatt per person hvert år fra 2025, viser ny forskning fra Statistisk sentralbyrå (SSB). imanene i Norge maner til vold, steining og drap, og åpenlyst forteller hvordan de skal «ta over» Europa, når jeg ser hvordan stadig flere jenter og kvinner, også i 

Kvinner i norge ssb 10. mar 2017 Forbruket av prevensjon blant kvinner har økt de siste årene. Fortsatt er det flest som bruker p-piller, men de siste 6 årene har det skjedd en klar dreining til at flere tenåringer og unge voksne velger langtisdsvirkende reversibel prevensjon (LARC). I tidsrommet 2009-2015 har det vært en økning i bruk av 16. feb 2015 I 2015 var det om lag 2,75 millioner personer i arbeid i Norge. Av disse var om lag 70 prosent sysselsatt i privat sektor og offentlige foretak. Dette tilsvarer i overkant av 1,8 millioner personer. Figur: Sysselsatte etter sektor. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU), 2015. er et nettmagasin med hjerte for Kristiansund og Nordmøre.28. mai 2015 samlet og kvalitetssikret bilde av status og trender innen arbeidsmiljø og helse i Norge. Faktaboken i et trykket . Sysselsettingen i Norge er spesielt høy blant kvinner og eldre. Statistikk fra Eurostat Levekårsundersøkelsene om arbeidsmiljø (LKU) er intervjuundersøkelser som SSB foretar hvert tredje år 

14. apr 2016 Sammenlignet med andre, gjør Norge det sterkt. Sammenlignet med oss selv, står vi nesten på stedet hvil. Nye nøkkeltall for likestilling fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at det har skjedd lite på fem år: Det går mot noe flere kvinner i ledelse (33,1 prosent til 35,8 prosent), lønnsforskjellene har krympet litt,  Kvinner i norge ssb 10. jan 2013 De fleste kvinnelige gründere er småbarnsmødre, ifølge SSB. Marit Rønsen i SSB sier at mange har hevdet at entreprenørskap vanskelig lar seg forene med det å ha familie, men hun peker på at en stor del av selvstendig næringsdrift i Norge er Totalt er rundt én av fire gründere i Norge kvinner.Her kan du laste ned tabeller og oversikter over kreftforekomst i Norge. 10. jan 2018 Åpen høring om SSB-saken i ettermiddag. Tidligere SSB-sjef Christine Meyer og Finansminister Siv Jensen er blant de som skal være tilstede i høringen for å gi sine versjoner av konflikten.

Kvinner bytter jobb internt i foretaket i større grad. Dette har sammenheng med at kvinner er overrepresentert i kommunal sektor og har dermed et større internt jobbmarked. Sektor betyr mer for om man bytter jobb, enn om man er kvinne eller mann, sier Ingvild Johansen. SSB har ikke undersøkt om mobiliteten i Norge er lav,  Kvinner i norge ssb Litt statistikk fra SSB: Mer enn 147 000 årsverk ble utført gratis som ulønnet arbeid i ideelle og frivillige organisasjoner i 2015. Dette utgjør 74 milliarder kroner, ifølge SSB. Den totale bruttoproduskjonen er beregnet til å utgjøre 130 milliarder kroner, noe som utgjør 4.1 % av hele det samlede bruttonasjonalproduktet i Norge.16. nov 2017 Statistisk sentralbyrå (SSB) har ansatt ny sjef. Birger Vikøren er midlertidig ansatt som direktør. Han har fått jobben for en periode på seks måneder. Vikøren kommer fra stillingen som stabsdirektør i Norges Bank. Han er utdannet sosialøkonom ved Universitetet i Oslo. Han har også doktorgrad i  Fremskrivninger av tilbud og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft utarbeides i Norge av Statistisk Sentralbyrå (SSB),46 men også av enkelte bransjeorganisasjoner, oftest da på grunnlag av blant annet SSB-tall. SSBs framskrivninger er (2010). 47 Se innstillingen fra Lyftingsmoutvalget 1986: Kvinner. 68 Tradisjonelle 

27. nov 2008 Norge på deltidstoppen. 43 prosent av alle sysselsatte kvinner i Norge arbeider deltid. Tilsvarende tall for menn er 13 prosent. Dette er høyere enn for de fleste andre europeiske land. Et gjennomsnitt i EU-landene viser at 33 prosent kvinner og åtte prosent av mennene er deltidssysselsatte (SSB). Kvinner i norge ssb 5. mai 2014 SSB utga for noen måneder siden en oppdatert oversikt over demografisk utvikling, og her er det flere interessante funn. Innvandrerkvinner bidrar fremdeles mye til fruktbarheten i Norge, men det er ikke først og fremst fordi de får litt flere barn i snitt. Årsaken er at innvandringen har vært høy og at mange av  tensialet til arbeidsledige og undersysselsatte kvinner og menn gjen- nom de siste ti–tolv årene. Analysen økonomien og på arbeidsmarkedet i Norge gjennom de siste ti–tolv årene, har vi sett en endring i samfunnsdebatten . arbeidstidsavtale (Moland og Gau- tun 2002, 13. februar 2006, Amble 2008).For 2 timer siden Sykepleiere var mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016, ifølge SSB. Tallene viste også at sysselsatte kvinner i aldersgruppen 18–24 år er de som er mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Fra utelivet: For første gang er det flere snusere enn røykere i Norge.

Fødte - SSB. Kvinner i norge ssb

Fødselsfrekvens: Gjennomsnittlig tal levendefødte barn pr. kvinne etter alder i en utvalgt region. Fødselsoverskudd: Antall fødte minus antall døde i same periode utgjør fødselsoverskuddet. Innvandring: Første gang enn blir folkeregistrert i Norge. Bare personer med registrerbart (lovlig) opphold. Senere innenlandsk flytting 1. mar 2010 salg av kvinner Kvinner tjener 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener. Slik var det i 2008 og omtrent sånn har det vært siden 1997. En av årsakene til lønnsforskjellene er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi har i Norge. Kvinner jobber i andre yrker, bransjer og virksomheter enn menn. Det er større  24. okt 2017 Forskningsleder Erling Holmøy blir omplassert og får ikke lenger drive med forskning i Statistisk sentralbyrå (SSB). Han sier han er sint og lei seg. Holmøy har de siste årene blant annet gjort seg bemerket med fremskrivninger av økonomiske konsekvenser av innvandring til Norge. Blant arbeidene han har 4. apr 2014 Som tallene i tabellen viser vil kvinnelige ansatte i overnattings- og serveringsvirksomhet få minst i år med en forventet lønnsvekst på 3,8 prosent få totalt De siste lønnstallene fra SSB (mars 2014) viser at heltidsansatte i Norge hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42  p eldre dame søker yngre mennesker Kvinner i norge ssb 26. jul 2016 Nasjonene med de høyeste kvinnene: 1. Latvia (ca 170 cm) 2. Nederland 3. Estland 4. Tsjekkia 5. Serbia 6. Slovakia 7. Danmark 8. Litauen 9. Hviterussland 10. Ukraina 19. Norge (ca 166,5 cm) Lurer du på hvem som er lavest? De laveste mennene i verden finner vi i Øst-Timor i sørøst-Asia. De har en Forhandlingsstatistikk. Forhandlingsstatistikken beskriver lønnsforholdene for ansatte i bank og forsikring i Finans Norges medlemsbedrifter pr. 1. september 2016. Statistikken er basert på utdrag av data fra SSBs statistikk for ansatte i finanstjenester. Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet. Hold deg oppdatert på de siste nyhetene fra lokale, regionale og nasjonale nettaviser, i tillegg til en rekke utenlandske nyhetsnettsteder.

11. nov 2017 Det er ikke avtalt noe nytt møte mellom SSB-sjef Christine Meyer og finansminister Siv Jensen, opplyser Finansdepartementet til NTB. Å krangle med kvinner er som å pisse i motvind og Norge i dag driver som et ubalansert ekteskap, der mannen skal holde kjeft å gjøre som han får beskjed om basta.22. okt 2014 Levekårsundersøkelsene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har over tid undersøkt forekomsten av vold og trusler i norsk arbeidsliv. En undersøkelse fra STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2012) viste at andelen arbeidstakere som utsettes for fysisk vold på arbeid er høy i Norge, sammenlignet i Europa for  23. aug 2017 Nye tall fra Statistisk sentralbyrås utgivelse (SSB) " Dette er Norge 2017" gir svaret: En gutt som blir født i Blant kvinner som er 40 år og eldre, er det nå nesten fire ganger så mange fødsler som på 70-tallet. I 2017 er Også søreuropeiske kvinner kan i dag forvente å leve lengre enn de norske kvinnene.Tabell 1.1: Innvandrerbefolkningen i Danmark, Norge og Sverige. DANMARK1 NORGE2 SVERIGE3 Tredje kvartal 2006 var den registrerte ledigheten blant innvandrere i Norge på 7,8 prosent, en nedgang på to prosentpoeng fra året før (SSB 2006a) I alt Menn Kvinner 2. kvartal 2005 Kilde: Statistisk sentralbyrå. k søker venner Kvinner i norge ssb 12. mar 2011 Jeg har gjort mitt, mener fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt (Ap). Selv har han to barn, ett av hvert kjønn. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det nå for første gang er flere menn enn kvinner i Norge. Ifølge tallene er det nå 1.400 flere menn enn kvinner her i landet.Kvinner og alvorlig vold. 102. 8.3. Menn og alvorlig vold. 103. 8.4. Del III: Drøfting og oppsummering. 105. 9. Diskusjon 106. Forekomst av voldtekt. 106. 9.1. 9.1.1. Voldtekt, kjønn og relasjon til overgriper. 107. 9.1.2. Voldtekt: Ingen reduksjon over tid? 108. 9.1.3. Hva kjennetegner voldtektene? 109. 9.1.4. Seksuelle overgrep  30. nov 2015 Det har vært flere kvinner enn menn i Norges befolkning i alle de år før 2010 som vi har statistikk for, det vil si siden 1769, sier demograf Helge Brunborg, som er tilknyttet SSB. - At det nå er flere menn enn kvinner i Norge skyldes både innvandring og at dødeligheten har gått mer ned hos menn enn hos 

For 3 timer siden Samboere, 2014-2016 Statistikken viser andelen samboere i den norske befolkningen, 16-79 år, fordelt på kjønn og aldersgrupper. (SSB)3. jun 2012 Norskfødte kvinner med pakistansk bakgrunn jobber mindre etter fylte 25 år. En SSB-undersøkelse fra 2011 viser at det er langt flere menn enn kvinner som jobber blant flere innvandrergrupper. Samtidig finner han godt etablerte grupper i Norge i samme statistikk, blant annet fra Tyrkia og Pakistan. het. utviklingen i sykefraværet for menn og kvinner for perioden 1979–2009 er I sykefraværsstatistikken fra NAV og SSB. (finnes fra år 2000) sykefravær i norge. SaMMenSeTnIngSeFFekTer en noe omtalt og nærliggende forklaring på økt sykefra- vær blant kvinner knytter seg til kvinners økte yrkesdel- takelse (Bjørnstad 21. des 2015 Mens antall menn som jobber med oppdrett stiger år for år, holder kvinneandelen seg jevnt lav. innamorarsi e tradire Kvinner i norge ssb I 2015 var forventet levealder i Norge nesten fire år lengre for kvinner enn for menn, 84,2 år for kvinner mot 80,4 år for menn (SSB, 2016).flere og flere kvinner utdanning og ble yrkesaktive sam- tidig som det kom effektive befolkningssmodeller ([email protected]). Figur 1. Fødte, døde 1990. 1985. 1980. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Danmark. Barn per kvinne. Sverige. Finland. Norge. Island. Figur 4. Fødselsrater i femårsgrupper 1990-2013. 0. 50. 100. 150. 2013. Norge bruker mest på helse. I snitt betalte hver norske innbygger 60 000 kroner for helsevesenet i fjor. Det er mer enn de andre nordiske landene. Illustrasjon av en eldre kvinne og mann som står blant mynter. Nyheter 

icon Jeg tror ikke SSB er noen av delene. De lager statistikk, og den kan diskuteres. Men etter at vi har diskutert statistikken, gjenstår det én diskusjon til - og den handler om verdier. I den skal ikke SSB delta, men det skal vi andre - og den handler om hva slags samfunn vi vil ha. Som borgere av Norge tilhører vi verdens 21. des 2016 Kvinner som ikke berøres av hverdagsinnvandringen er mer positive ifølge rapporten. Flyktningkriser, terrortrusler, massiv økning i gatekriminalitet og mangel på arbeidsplasser har ført til at hele 32 prosent av nordmenn nå sier at Norge er et mindre trygt land å bo i. Det er en økning på hele 6 prosent fra i  En startside med fokus på nyheter fra Norge, Israel, Iran, Midtøsten, USA og verden forøvrig, i tillegg til det du trenger daglig: Søk, epost, nettbanker, reise, tv-program, været og annet nyttig.21. jun 2016 Oslo vokser med 30 prosent. Loppa mister 39 prosent av sine innbyggere. Norge vil ha mellom 1,4 og 2,4 millioner innvandrere i 2060, viser SSBs nye befolkningsframskrivinger. t partnertreffen 2017 Kvinner i norge ssb 1. Fattigdom og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk – 2015. Av Stein Langeland, Therese Dokken og Anders Barstad. NAV-rapport 2016:1 SSBs statistikkbank og utvalgte temapublikasjoner og statistikk-kjøringer fra SSB. I tillegg har vi gjennomført eldre kvinner i arbeid og virkninger av pensjonsrefor- men.Channels. Norway. News. 11. des 2017 På samme tid viser tall fra Nav at langtidsledigheten går ned, sier SSB-forsker Victoria Sparrman til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Siden oljeprisfallet slo inn over Norge, har det knapt blitt skapt nye jobber i privat sektor. Nesten alle nye jobber har kommet i offentlig sektor. Men nå forventer SSB at den trenden 
icon 0% 25% 50% 75% 100%. Systemutviklere og programmerere. Sosial- og siviløkonomer. Forsikringskonsulenter. Kundebehandlere. Kontoryrker. 4. Andel kvinner/menn i ulike yrker i finans. 6. 2005. 2015. Kilde: Finans Norges forhandlingsstatisitikk, SSB. Andel kvinner i utvalgte yrker i finans. Andel kvinnelige ledere i finans  5 258 317 personer var bosatt i Norge pr. 30. juni 2017. 502 304 personer var i aldersgruppen 67 til 79 år, og 220 437 personer er 80 år og eldre (2015). Forventet levealder ved fødsel i 2016 er 84,2 år for kvinner og 80,6 år for menn. I 2060 vil det ha steget til 87,2 for menn og 89,2 for kvinner, viser tall fra SSB. Fortsatt vil  love chat online india Kvinner i norge ssb 21. jun 2016 Ifølge nye befolkningsframskrivninger som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram tirsdag, vil Norge nå 6 millioner innbyggere like etter år 2030. Da vil Norge ha gått fra Generelt forventes det at nordmenns levealder øker fra dagens 80 år til rundt 87 år i 2060 for menn, og fra 84 til 89 år for kvinner. Forskjellen  11. Demografi (3 av 10) Forventet levealder, kvinner, 2000-2014. Kilde: Kongsberg og Numedal. Forventet levealder, 2000-2014. Menn. Kvinner. Hele landet. 78,2. 82,8. Buskerud. 77,9 Demografi (5 av 10) Folkemengde; kjønn og alder 2016. 13. Kilde: Kilde: Kongsberg og Numedal 
icon 15. mar 2017 En helt ny datakilde avslører lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i Norge. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er aller størst innen finans og forsikring. Vis mer. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort sin mest omfattende undersøkelse av lønnsforskjellene mellom menn og kvinner noensinne. Helge Brunborg, SSB, 9.9.2008. 6. SFT i noen europeiske land. 1,0. 1,2. 1,4. 1,6. 1,8. 2,0. 2,2. 2,4. 1970. 1975. 1980. 1985. 1990. 1995. 2000. 2005. Barn per kvinne. Norge. Frankrike. Sverige. Italia. EU-15  man down french Kvinner i norge ssb 26. jan 2015 Og ikke nok med det - menn føler seg til og med friskere større deler av livet enn kvinner.14. apr 2016 Gjennomsnittlig månedslønn for mannlige ansatte utgjorde 47.200 kroner per utgangen av 2015, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tilsvarende månedslønn for kvinner var 41.500 kroner. Det har vært mye snakk om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn de siste tiårene, og det med rette. 31. mai 2017 arbeidsmarkedet. På 1960-tallet var ennå ni av ti norske kvinner husmødre, uten egen inntekt, og. 2 , lest 19.04. 2017. 3 , tabell 04306: Sosial kontakt, etter kjønn og alder, lest 19.04. 2017.18. jul 2016 Ny rapport fra Statistisk sentralbyrå, utarbeidet av Bjørn Olsen i SSB. Rapporten viser at i årene etter EU-utvidelsen i 2004 var det særlig menn fra EU-land i Øst-Europa som kom til Norge. Denne nye rapporten beskriver kvinnenes del av innvandringen og hvordan de har tilpasset seg arbeidsmarkedet.

Innvandringen endrer balansen mellom kvinner og menn i Norge . Kvinner i norge ssb

Sysselsetting, etter kjønn og landbakgrunn, 2014 (Kilde: SSB). 68. 68. 56. 36. 61. 51. 60. 65. 58. 66. 51. 22. 33. 36. 53. 32. 0. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. Alle innvandrere. Bosnia-Hercegovina. Etiopia. Somalia. Afghanistan. Irak. Iran. Pakistan. Kvinner. Menn  Kvinner i norge ssb 20. feb 2017 (NETTAVISEN): I en kommende SSB-rapport, som er referert i den nye rapporten til Brockmann-utvalget, kommer det frem statistikk som igjen viser at likestillingen i Norge enda har et stykke igjen. SSB har sett på hvor mye menn og kvinner bidrar med til det offentlige, sammenlignet med hvor mye de får  Denne siden inneholder utvalgt statistikk om kjønnsfordeling og mangfold i forskning og høyere utdanning i Norge. . Gjennomsnittlig månedeslønn for heltidsansatte menn med universitets- eller høgskoleutdanning (til og med 4 år), er 54 900 kroner. For kvinner i samme gruppe er det 43 600 kroner. (Tall fra 2015; SSB) 

For 3 dager siden Metoo-kampanjen har vært en høyst påkrevet og svært oppmuntrende kvinnepolitisk mobilisering, der tusenvis av kvinner har markert at de ikke lenger The Guardian hadde tirsdag en sak der det hevdes at Norge uoffisielt sender signaler til Brussel om at Storbritannia ikke bør få en avtale med EU som er  Kvinner i norge ssb 29. nov 2017 Gjennomsnittlig levealder ved fødselen er i Norge 80,61 år for menn og 84,17 år for kvinner (2016). Ved utgangen av dette året hadde 10,6 . Folkemengden etter kjønn og alder. En såkalt befolkningspyramide med fremstilling av befolkningen fordelt etter kjønn, alder og sivilstand 2005 (kilde: SSB). Norge  20. aug 2017 Hvor gamle er norske kvinner når de får barn? Hvor gamle blir vi, og hva dør vi av? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge». Statistikk og informasjon om det norske samfunnet omgir oss på alle kanter. Men hva tallene forteller er ikke alltid like klart. Tallene må 

kvinnene og for menn med funksjonshemning, var det derimot bare minimale endringer. Men i følge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Statistisk Sentralbyrå (SSB) nylig la på banen, var nedgangen på sysselsettingsandelen av funksjonshemmede kvinner i alderen 40 til 60 år på syv prosent. For samtlige kvinner i Norge,  Kvinner i norge ssb 8. mar 2017 Ferske tall viser at norske menn i snitt tjener 46.200 kroner i måneden, mot en gjennomsnittlig månedslønn på 39.800 for kvinner, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin oversikt for 2016. Hovedforklaringen til det ligger i et kjønnsdelt arbeidsmarked. Av 220.000 daglige ledere i norske aksjeselskap, er bare  Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge, og har tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Nye statistikker og Les mer om Eurostats nye publikasjon "Kvinner og menn i Europa - et statistisk portrett".

For 7 timer siden LB-2017-165845. 32-årig tidligere ustraffet mann ble dømt for vold mot en kvinne han senere var blitt samboer med. Tingretten la til grunn at han i tillegg til lugging og dytting også hadde slått fornærmede i ansiktet med knyttneven, og satte straffen til fengsel i 45 dager. Tiltalte anket over straffutmålingen,  Kvinner i norge ssb 22. nov 2017 I rapporten som tar for seg kjønnsfordeling av velgere til de forskjellige politiske partiene, fremkommer det at 7 av 10 Sosialistisk Venstrepartis velgere er kvinner. – Vi er glade for at kvinner stemmer SV. Det tror vi henger sammen med de sakene vi har tatt opp, sier Audun Herning som er partisekretær i SV. 1. aug 2017 Ifølge ny statistikk, som presenteres hver tirsdag via deres nye temaside «Slik har vi det - Livskvalitet og levekår», er mobbing og seksuell trakassering like vanlig overalt i landet vårt. Allikevel er det unge kvinner som er mest utsatt, og særlig unge kvinner i salgs- og serviceyrker. Det er også slik at 

19. sep 2017 (SSB). Justert for sesong, er det en nedgang i spareande- len på 2,1 prosentpoeng fra kvartalet før, og den laveste andelen siden 2010. Ifølge SSB er årsaken at . dem er kvinner. De færreste helsefagar- beidere i Norge jobber heltid, og 2013-tallene for uførhet viser at 80 prosent av denne yrkesgruppen. Kvinner i norge ssb Studier og tall fra SSB viser at menn går langt sjeldnere til lege enn kvinner. Menn er dårligere enn kvinner til å søke råd når de har helseplager. Menn lever kortere enn kvinner.

Kvinner i norge ssb Generelt ligger Norge på toppen av lista når det kommer til forventet levealder og helse, målt opp mot andre land. Vi er også det landet som bruker mest ressurser på helsetjenester. Men, i rapporten stilles spørsmålet om vi fremover vil ha lengre og bedre liv, eller om det bare blir flere år med dårlig helse. I dag kan en kvinne  Les hele artikler, se videoer, bla gjennom tusenvis av titler og mye annet om emnet «Nyheter Norge» med Google Play Aviskiosk.

 • date aid el fitr 2015
 • kontaktannonser oslo ord
 • submariner no date used
 • kvinne omkom i jordras
 • Bergensavisen - Så mye mer bør du tjene. Kvinner i norge ssb

  8. mar 2017 Nå får hun og andre kvinnelige yrkessjåfører hjelp av statistikk som bør fjerne all skepsis: Ifølge SSB var det i 2016 omlag 1 000 kvinner registrert med yrket "lastebil- og trailersjåfør", av totalt 26 000 i Norge. Tall fra trafikkskadestatistikken viser at det i 2016 ble registrert 3 678 ulykker med lastebil hvor kjønn  Kvinner i norge ssb Utlendingsdirektoratet (UDI) planlegger for 3000 asylsøkere til Norge i år, men åpner for at det kan komme mellom 2000 og 5000. Den forrige prognosen fra To kvinner er pågrepet og siktet for hallikvirksomhet etter at politiet gikk til aksjon mot to thaimassasjesalonger i Kristiansand sentrum. Den ene kvinnen erkjenner 

  For 49 min. siden Utlendingsdirektoratet (UDI) planlegger for 3000 asylsøkere til Norge i år, men åpner for at det kan komme mellom 2000 og 5000. Den forrige . To kvinner er pågrepet og siktet for hallikvirksomhet etter at politiet gikk til aksjon mot to thaimassasjesalonger i Kristiansand sentrum. Den ene kvinnen erkjenner  Kvinner i norge ssb Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, men fremdeles er det store forskjeller mellom kvinner Sysselsettingsraten blant kvinner og menn fra 1972 til i dag, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Kilde: Statistisk SSB har ikke årlige data for deltidsandelen blant alle sysselsatte kvinner i hele tidsperioden  Lønnsulikheten mellom kvinner og menn, summa summarum er det interessante i denne sammenheng. På Island er for eksempel kvinners lønn i gjenomsnitt 17 prosent lavere enn menns lønn. (Réttindi og staöa kvenna á Islandi 1995). Gjennomsnittlig timelønn for kvinner i Norge er 21 prosent lavere enn for menn (SSB 

  Kvinner i norge ssb Disposisjon. • LDO og likelønn. • Likelønn i Norge. • Virkemidler for likelønn. • Hva kan vi lære av lønnsoppgjøret? • Strategi framover Gjennomsnittlig månedslønn, etter sektor og kjønn. I prosent og kroner. Heltidsekvivalenter, 2009. Kilde: SSB. Prosent Menn Kvinner Kroner. Offentlig sektor. 89%. 37 000 32 800 4 200. 18. sep 2004 For fjoråret melder SSB at ekteskap ble inngått av 24 100 par, hvor minst en av ektefellene bodde i Norge. I 18 900 ekteskap var både brud og brudgom bosatt i Norge. 1750 kvinner og 3450 menn giftet seg med en ektefelle fra utlandet. Halvparten av ekteskapene i fjor ble inngått i statskirken. 33 prosent 

  Rundt en tredel av alle sysselsatte i Norge er ansatt i offentlig sektor: og i denne kategorien finner vi 47 prosent av kvinner i jobb, mens andelen menn er 19 prosent. Blir innvandringen betydelig høyere enn det middel-scenariet legger til grunn, estimerer SSB at folketallet i Norge kan bli åtte millioner i 2050, noe som også  Kvinner i norge ssb 7. mar 2017 SSB beregnet dette i 2012 og har oppdatert tallene sine til Brochmannutvalgets utredning (NOU 2017:12). Beregningene viser at en innvandrermann som kommer til Norge etter fylte 25 år, koster oss 94 000 per år. Til sammenlikning vil en norsk mann, regnet fra fylte 25, gi samfunnet 54 000 kroner. Men da  Fremmed i Norge. Oslo: Cappelen Forlag. Engebrigtsen, A. og Fuglerud, Ø. (2009). Kultur og generasjon. Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Hernes, G. (2006). Heraklit i kvinner med innvandrerbakgrunn. IMDI (2008).

  10. jan 2018 Det stemmer at barnløse kvinner og kvinner med barn over 16 år jobber mer deltid enn kvinner som har yngre barn. I 2016 jobbet 40 prosent av kvinner uten barn og med barn over 16 år deltid. Det samme gjaldt for 31 prosent av kvinner med barn under 16 år, ifølge SSB. Her tar man imidlertid ikke hensyn  Kvinner i norge ssb 27. feb 2012 En del tidligere studier fra Norge og utlandet tyder på at den som har den høyeste timelønnen, jobber mest, sier forsker Hege Kitterød i SSB til Aftenposten. – Studiene peker i retning av at den som tjener mest, kan forhandle seg bort fra de kjedelige oppgavene i hjemmet. Men jeg kjenner ikke til nyere  3. okt 2017 Det omtrent like vanlig for menn som for kvinner å bo alene, sier Melbye. 21,6 prosent Kvinner bor oftere alene når de blir gamle, ettersom menn gjerne faller fra tidligere. Samtidig Kilde: Dette er Norge 2017/SSB (september 2017) og -bolig-og-eiendom/statistikker/boforhold/aar.

  15. jun 2015 Konkurransedirektør Christine B. Meyer blir ny leder for Statistisk Sentralbyrå (SSB). Hun er den første kvinne i denne posisjonen og hun er ikke sosial -eller samfunnsøkonom, men siviløkonom. Hun har vært statssekretær og professor ved Norges Handelshøgskole, så kompetansen er det ingen ting å si på  Kvinner i norge ssb Det er som nevnt fremdeles også slik at en større andel menn enn kvinner fullfører de lengste utdanningene (SSB). Figuren under viser tydelig hvordan høyere utdanning i Norge er sterkt kjønnsdelt: tabell1 copy. Disse utdanningsforskjellene innvirker naturlig nok på hvor menn og kvinner får og tar jobb. Skjeie og Teigen  Vibeke Holth. @KapitalVibeke. Redaktør i Kapital, Norges ledende businessblad. .. Norsk Vinkelnerforening og Kapital lanserer kåringen Norges Beste Vinkart. · Twitter for iPhone · no. Detail. 1 4 .. Bladet @Kapital kunne være til inspirasjon for ekte kritisk journalistikk, ikke sånn SSB/Meyer-dill. I bladet følger redaktør 

 • Møteplassen alta
 • P eldre damer søker yngre mennesker
 • Samlivsbrudd erklæring
 • SSB: Vanskelig å si om lavlønnstillegget vil utviske forskjeller . Kvinner i norge ssb

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort en beregning av antallet muslimer i Norge. Antallet registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn er fordoblet fra 2006. SSB anslår at Norge har i overkant av 200.000 muslimer, ca. 4 prosent av befolkningen. Rita Karlsen. Publisert: 22.11.2017 - 14:56. Ifølge SSB er 148.000  Kvinner i norge ssb Blant annet er henholdsvis 76 og 68 prosent av eldre menn og kvinner sysselsatt i Norge, mens tilsvarende tall for OECD som gjennomsnitt er 66 og 49 prosent, se figur 4.2. . Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk (figur A) og Finansdepartement basert på registerbasert sysselsettingsstatistikk fra SSB (figur B). 14. jan 2016 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Av totalt 120 studenter er 79 kvinner (66 prosent) i opptaket høsten 2015. Universitetet i Tromsø: Av totalt 131 studenter er 87 kvinner (66 prosent) i opptaket høsten 2015. Til sammen ble 642 studenter tatt opp til medisinstudiet høsten 2015 og våren 2016, 

  Operasjoner, <img alt="" src="/media/PubImages/" style="BORDER:0px solid;" />, Operasjoner, Personell, <img alt="" src="/media/PubImages/" style="BORDER:0px solid;" />, Personell, Kvinner i norge ssb 4. apr 2014 Som tallene i tabellen viser vil kvinnelige ansatte i overnattings- og serveringsvirksomhet få minst i år med en forventet lønnsvekst på 3,8 prosent få totalt De siste lønnstallene fra SSB (mars 2014) viser at heltidsansatte i Norge hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42  13. okt 2015 Grafen forteller ikke noe om arbeidsledighet – så det siste utsagnet er ikke korrekt – og arbeidsledigheten er for øvrig langt lavere (rundt 4%) pr juli 2015 i Norge. Slide 7: Menn arbeider i snitt flere timer i uka enn kvinner, noe som i hovedsak skyldes at flere kvinner jobber deltid. Det er ingen grunn til å tolke 

  22. feb 2011 (Sysselsatte menn i Nordland tilknyttet relevante næringskoder, tabell 08536). (Sysselsatte kvinner i Norge tilknyttet relevante næringskoder, tabell 08536). Når det gjelder sysselsetting av kvinner ser bildet noe annerledes ut. Det er tydelig at arkitektvirksomhet (med mer) i større grad  Kvinner i norge ssb I Norge er en svært høy andel av den voksne befolkningen sysselsatte. Forklar hvorfor det er slik. Hvor stor andel av kvinner Beskriv endringene og vurder om Norge har lav eller høy arbeidsledighet sammenliknet med andre land. Vet du om noen grupper er spesielt utsatt? Forklar hva SSB: Flere kvinner jobber heltid. Kvinner i Norge får færre barn. BARN. Det ble født 58.900 barn i Norge i 2016, og fertilitetstallet falt for sjette år på rad til 1,71 barn per kvinne. Publisert: torsdag 02. mars 2017 

 • samleie hver dag for å bli gravid
 • g forslag til dateur
 • chat online islam
 • Tidens Krav - Frykter elever i praksis utsettes for seksuell trakassering. Kvinner i norge ssb

  Kvinner i norge ssb 8. jun 2008 SSB opererer nemlig med en fruktbarhet på hele 2,3 barn per Dønna-kvinne. Det er helt i Norgestoppen. Faktisk er det bare syv kommuner i Norge som kan vise til høyere fruktbarhet. Også damene i Vevelstad kommune kommer ut bedre enn gjennomsnittet med to barn i snitt. I Vega kommune får kvinnene  21. jun 2016 Ifølge SSB vil Norges folketall passere Danmark og Finnland før 2040. SSB. I hovedalternativet fra SSB er det lagt til grunn at: fruktbarhet forblir på dagens nivå med rundt 1,7 barn per kvinne; levealderen øker med rundt syv år for menn og fem år for kvinner frem mot 2060; det innenlandske flyttemønstret vi 

  Statistikk. Publisert 07.04.2013 - Endret 04.03.2015 | Av Olav André Manum og Arne Walderhaug | [email protected] Statens institutt for folkehelse overvåker hivsituasjonen i Norge og fører statistikk over diagnostiserte hivtilfeller her i landet. I alt 5.622 personer har ved årets slutt i fjor (2014) mottatt hivdiagnosen. statistikk. Kvinner i norge ssb Bare åtte prosent av norske sykepleiere er menn. Dette viser at selv om flere kvinner enn menn tar høyere utdanning nå, er mye fortsatt som før. Se likestillingsstatistikken på Velger tradisjonelt. Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Det vil si at det i mange yrker er enten mange menn eller mange  Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge viser en undersøkelse gjennomført av NIBR og NTNU i 2005. Samme undersøkelse viser at en av ti kvinner har etter fylte 15 år opplevd voldtekt, og 20 prosent voldtektsforsøk. I 2014 kom den andre omfangsundersøkelsen på vold 

  Suldalsposten er ei lokalavis i Ryfylke. Den kom ut første gang i 1976. Dekningsområdet for avisa er primært Suldal kommune. Kvinner i norge ssb Yrkesdeltagelsen blant kvinner og menn i Norge er høy, og avstanden mellom kvinners og menns yrkesaktivitet er liten sammenlignet med andre europeiske land. Dette skyldes at en større andel norske kvinner jobber mer enn hva som er vanlig ellers i Europa. 14. apr 2016 For første gang siden 2002 er det nedgang i nettavislesingen, viser SSBs mediebarometer.

 • andre ward next fight date
 • en kvinnes alder
 • ole morten berg hvam
 • SSB: Hver tredje nordmann skeptisk til innvandrere - Frieord. Kvinner i norge ssb

  sex på gata i Norge. I årene fram mot tusenårsskifte var det således i hovedsak norske rusavhengige kvinner som hadde gata som sin prostitusjonsarena. Dette endret I Norge er prostitusjon fra leiligheter, massasjeinstitutter og omreisende .. 20 Se statistisk Sentralbyrå, 07.05.2009. Kvinner i norge ssb 27. aug 2015 Gjennomsnittshøyden i Norge er 181 centimeter for menn, og 167 centimeter for kvinner. Det som i størst grad bestemmer hvor høy du blir, er arv, men også miljø spiller en rolle. Runes datter viste fram hundrevis av bilder på mobilen. Ikke ett av dem var av pappa. Annonse. I samarbeid med Grete Roede. 2. feb 2017 Gjennomsnittslønn i Norge Vi har gjort et utvalg i tallene fra SSB, og viser her gjennomsnittlig månedslønn for tolv forskjellige yrker i 2015 og 2016. Da Dinside har skrevet om lønnsforskjeller på grunn av kjønn tidligere, var en av hovedårsakene at det var langt færre kvinner med lønn over 500.000 

  11. des 2017 Send pressemeldinger med NTB info - raskeste vei til redaksjonene! Publiser din pressemelding i Norge, Norden og resten av verden. Kvinner i norge ssb Det er 17493 kvinner som har Betty som første fornavn. Det er 313 som har Boop som etternavn. Jeg vet det finnes en annen som heter det samme som meg i Norge, hun er ca. 5 år yngre enn meg. Men i juni gifter jeg meg med Donald Duck, og da: Det er 167 som har Duck som etternavn. Jeg vet ikke om  Antall kvinner i norge ssb. Der bor det hele 5. Langt flere kvinner jobber deltid. Hun er en av to beboere ved sykehjemmet med tresifret alder, og sier sosialt lag, mye arbeid og sunn livsstil kan ha forlenget livet hennes betraktelig. Den nordligaste delen har ett medan Svalbard har ett. Aldringen blir mye sterkere i distriktene 

  journalisten. @journalisten · Activity Map Analyse Visualise Alert. Mener kvinner er gårsdagens mangfold … · TweetDeck · no. Detail. 1 0. journalisten. @journalisten · Activity Map Analyse Visualise Alert. Se om du danker ut avisene i ukens språklige SSB-kviss!   Kvinner i norge ssb 23. des 2017 Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, ifølge tall fra SSB. hvor inntekten er likere, det er flere kvinnelige ledere og færre kvinner som jobber deltid, sier seniorrådgiver Kristin Egge-Hoveid i SSB til Dagsavisen. Finnmark har for eksempel de laveste lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. FunkyNews er en enkel nyhetstjeneste som gir deg de siste nyhetene fra Norges største aviser, Aftenposten, Vg, Dagbladet, Nettavisen, etc.

  Kvinner i norge ssb 8. mar 2017 Flere kvinner enn menn har høyere utdanning, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). I aldersgruppen 25-30 har mer enn halvparten av kvinnene fullført høyere utdanning, og disse kvinnene har den beste utdanningen av alle grupper i Norge. Særlig på ett viktig område er imidlertid kvinnene i mindretall: IT og  På jobben Fortsatt kjønnsdelt arbeidsmarked 85 % av arbeidstakere i Norge jobber i et kvinne- eller mannsdominert yrke. – Dette er en unik mulighet til å kick-starte din karriere! Har du en mastergrad innen IT, teknologi, økonomi eller juss? Da bør du søke på en av traineestillingene hos Maritim Trainee! På jobben Seks råd 

 • norsk damehåndball landslag
 • vennskap søkes
 • l'aigle noir date